Dienas gaita

Kārtība, kādā iestādē organizē dienas gaitu:

1. Izveidota pamatojoties uz MINISTRU KABINETA 2013. GADA 17.SEPTEMBRA NOTEIKUMIEM NR. 890 „HIGIĒNAS PRASĪBAS BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU”

2. Kārtība saistoša pirmsskolas izglītības skolotājām, skolotāju palīgiem, pirmsskolas mūzikas skolotājai, pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājai un bērnu vecākiem.

07.30 – 08.40 Bērnu sagaidīšana grupā, rotaļas, skolotājas doti mazi darbiņi. Pārrunas ar vecākiem. Rīta vingrošana

08.40 – 09.10 Brokastis

09.00 – 11.00 Rotaļnodarbības un laiks bērnu brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.

11.00 – 12.20 Gatavošanās pastaigai, pastaiga, vērojumi dabā, rotaļas grupas laukumā.

12.30 – 13.00 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas

13.00 - 15.00 Dienas miegs

15.00 – 15.30 Piecelšanās, rotaļas

15.30 – 15.45 Launags

15.45 – 19.00 Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem (ziemas periodā galvenokārt telpās, pārējā laikā grupas laukumā) Interešu pulciņi. Pārrunas, konsultācijas ar vecākiem

3. Bērnu darbības grupu skolotājas un skolotāju palīgi organizē atbilstoši noteiktajam dienas režīmam.

4. Precīzu dienas režīma izrakstu konkrētai grupai grupu skolotājas katra mācību gada sākumā izliek grupu vecāku stendos.

5. Bērnu dienas režīmā vadītāja var veikt izmaiņas, ja veikti grozījumi MK noteikumos, vai būtiski mainās iestādes darba organizācija, ja Pedagoģiskā padome iesniedz pamatotus priekšlikumus.